19 августа. Преображение Господне (主易圣容). Китайская литургия

 赞词第七调 Тропарь, глас 7 

上帝合利斯托斯欤、尔于山易圣容、及于尔宗徒如其量示尔之荣光、求藉圣母之祈祷、以永在之荣光赐照我众、施光者荣光于尔、 
shàng dì hé lì sī tuō sī yú 、ěr yú shān yì shèng róng 、jí yú ěr zōng tú rú qí liàng shì ěr zhī róng guāng 、qiú jiè shèng mǔ zhī qí dǎo 、yǐ yǒng zài zhī róng guāng cì zhào wǒ zhòng 、shī guāng zhě róng guāng yú ěr 、

 
 副赞词第七调 Кондак, глас 7 

上帝合利斯托斯尔于山易圣容、宗徒如其量得瞻尔之荣耀、为伊等见尔于十字架被钉者、即明知尔乃甘愿受难、并将传扬于普世、尔系真实圣父之永光
shàng dì hé lì sī tuō sī ěr yú shān yì shèng róng 、zōng tú rú qí liàng dé zhān ěr zhī róng yào 、wéi yī děng jiàn ěr yú shí zì jià bèi dìng zhě 、jí míng zhī ěr nǎi gān yuàn shòu nán 、bìng jiāng chuán yáng yú pǔ shì 、ěr xì zhēn shí shèng fù zhī yǒng guāng